English

 Mr. Ryan Marano   
 English 10, Pre-AP English 10 and AP English Literature
 Ms. Meredith Whetsell
 English 11 and AP English Language  
 Ms. Tammy Smith    
 English 9, Pre-AP English 9 and Reading 180
 Ms. Rickell Hill     
 English 6, English 7 and English 8
 Ms. Arlene Howard      
 English 12 and Advanced English 8                  
 Ms. Jessica Dill    
 English 8, English 7, and Adv. English 7

 Ms. Liz Bailey        
 English 6, Advanced English 6 and English 8